Lưu ý: tên đăng nhập bạn phải nhớ chữ in Hoa và viết thường, dấu cách
Ví dụ anhhung , với anhHung hay anh HUng là các tài khoản khác nhau
( Tốt nhất bạn nên đăng ký tên đăng nhập là số điện thoại của bạn )
(Tùy chọn)

Hủy